window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-85550833-1');
Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.
W ramach obsługi Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez: udział w spotkaniach z klientami, opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów, porady i opinie prawne, udział w negocjacjach, reprezentowanie przedsiębiorców i przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Zakres usług

 • kompleksowa obsługa prawna
 • doradztwo gospodarcze
 • opinie
 • negocjacje

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, jak również powoda cywilnego. Zapewnia pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, udział w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe, czy przedterminowe zwolnienie).

Osoby, którym grozi postawienie, bądź już postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa powinny niezwłocznie zadbać o profesjonalnego obrońcę. Wsparcie tego rodzaju powinno być świadczone niezwłocznie – należy bowiem pamiętać, iż nieznajomość prawa szkodzi.

Ponadto Kancelaria prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawnokarnych i karnoskarbowych aspektów działalności gospodarczej.

Zakres usług

 • wykroczenia
 • przestępstwa
 • zatrzymania
 • aresztowania
 • oskarżenia

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego. Jest to dziedzina wymagająca największego doświadczenia i dająca duże pole do wykorzystania niestandardowych rozwiązań. Zakres prawa cywilnego pozostawia często dużą dowolność interpretacji przepisów, dlatego szczególnie tutaj dobry prawnik przeważa o zwycięstwie bądź porażce w sądzie.

Zakres usług

PRAWO RZECZOWE

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o eksmisję

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów

Kancelaria Adwokacka Adw. Sławomira Walidudy oferuje również pomoc i wsparcie prawne w dziedzinie, jaką jest prawo pracy. Nasz adwokat profesjonalnie zajmie się wszelkimi kwestiami prawnymi dotyczącymi tego obszaru. W zakresie proponowanych przez nas usług znajduje się m.in:

 • czynny udział w negocjacjach,
 • przygotowanie projektów umów o pracę, kontraktów i innych dokumentów opartych o prawo pracy,
 • szeroko pojęte doradztwo oraz udzielanie porad prawnych w kwestiach związanych z prawem pracy,
 • reprezentacja pracowników w sprawach dotyczących odszkodowań (np. za wypadek w miejscu pracy), ustalenia stosunku pracy, mobbingu i dyskryminacji, wypłaty zaległych wynagrodzeń i innych związanych ze stosunkiem pracy,
 • reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych.

Kancelaria oferuje pomoc pacjentom w zakresie uzyskania odszkodowań za błędy lekarskie, prowadzi sprawy karne lekarzy, doradza w zakresie wdrażania procedur minimalizujących ryzyko związane z wykonywaniem zawodu lekarza oraz zapewnia kompleksową i doraźną obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej.

Za błędy w sztuce medycznej, zaniedbanie lub błędną diagnozę placówki medycznej można wystąpić o odszkodowanie. Z roszczeniem odszkodowawczym występuje się wówczas do Ubezpieczyciela, związanego zawartą polisą OC z placówką zdrowia. Obowiązek posiadania takiej polisy nakłada umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fakt błędu medycznego należy dobrze udokumentować. Osoby poszkodowane powinny pozyskać kompletną i szczegółową dokumentację medyczną. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji medycznej na etapie leczenia. Pamiętać trzeba także o skutkach i konsekwencjach zdarzenia, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na kwotę odszkodowania

Zakres usług

 • obsługa prawna Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • obrona lekarzy
 • błędy medyczne

Kancelaria oferuje usługi w zakresie prawa własności intelektualnej i publikowanej na stronach internetowych. Prawo do nazw domen internetowych – zarówno w zakresie odzyskania nazwy domeny internetowej, jak i jej zachowania. Spory transakcyjne np. na platformach sprzedaży takich jak Allegro – wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji z tzw. oczywistym błędem.

Zakres usług

Prawo autorskie

 • własność intelektualna i przemysłowa
 • prawo autorskie
 • nieuczciwa konkurencja

Kancelaria zapewnia pomoc w sprawach rodzinnych, takich jak rozwód, separacja, o alimenty, ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego. Prowadzi doradztwo w zakresie małżeńskich umów majątkowych (tzw. intercyzy). Zajmuje się również regulacją stosunków między rodzicami a dziećmi, podziałem, rozliczeniem nakładów, odpowiedzialnością małżonka za długi współmałżonka.

Sprawy rodzinne pomiędzy małżonkami, krewnym należą do niezwykle delikatnych spraw, ponieważ w grę wchodzą emocje, które niejednokrotnie przesłaniają obraz sprawy i tym samym utrudniają jej załatwienie. Profesjonaliści rozumieją to i dbają o należyte załatwianie takich spraw, służąc pomocą w zakresie mediacji i reprezentacji w sądach. Wiele spraw rodzinnych np. darowizny, spadki, testamenty, przyjęcie lub odrzucenie spadku wymaga profesjonalnego prowadzenia.

Zakres usług

 • rozwody
 • separacja
 • rozliczenia majątkowe małżonków
 • podział majątku wspólnego
 • doradztwo w zakresie umów małżeńskich
 • alimenty
 • ustalenie ojcostwa
 • regulacja stosunków między rodzicami i dziećmi
 • odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka

Nasza Kancelaria proponuje doradztwo i pomoc prawną w kwestiach, w których główną rolę odgrywają kredyty walutowe. Nasz adwokat szczegółowo przeanalizuje wszystkie dokumenty dotyczące kredytu, aby upewnić się czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. W przypadku wykrycia stosowania przez bank nieuczciwych praktyk, takich jak:

 • zamieszczanie niedozwolonych klauzul,
 • niedozwolone ubezpieczenia niskich wkładów,
 • inne rażące naruszenia praw konsumenta.

Każda jednostka samorządu terytorialnego na co dzień zmaga się z kwestiami regulowanymi przez prawo. Nasza Kancelaria oferuje nie tylko doraźną pomoc prawną dla jednostek samorządu terytorialnego, ale proponujemy również nawiązanie stałej współpracy, obejmującej kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Trwałe współdziałanie to szereg korzyści dla obu stron. Dzięki temu adwokat pracujący w Naszej Kancelarii może dokładniej poznać strukturę jednostki i jeszcze lepiej i skuteczniej wypełniać swoje obowiązki, co pozytywnie wpłynie na działanie tejże jednostki.
Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy nasze profesjonalne usługi obejmujące:

 • pomoc oraz wsparcie merytoryczne i prawne,
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawem,
 • sporządzanie projektów umów, pism i innych dokumentów,
 • sporządzanie opinii prawnych,czynny udział w negocjacjach i spotkaniach,
 • obsługę prawną jednostek podlegających gminie (np. szkół),
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych.

Europejski Trybunał Praw Człowieka to organ sądownictwa międzynarodowego, który ma swoją siedzibę w Strasburgu. Trybunał orzeka w sprawach dotyczących praw człowieka, które zostały zapisane Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz). Konwencja ta została ratyfikowana przez 47 państw będących członkami Rady Europy, w związku z czym obywatele tych państw, w tym także Polski, mogą wnosić skargi do ETPCz.
Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni wiele praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi, najważniejsze z nich to m.in.:

 • prawo do życia,
 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 • zakaz tortur i nieludzkiego traktowania,
 • prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,
 • wolność wyrażania opinii,
 • prawo do nauki,
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego.