Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.
W ramach obsługi Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez: udział w spotkaniach z klientami, opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów, porady i opinie prawne, udział w negocjacjach, reprezentowanie przedsiębiorców i przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Zakres usług

 • kompleksowa obsługa prawna
 • doradztwo gospodarcze
 • opinie
 • negocjacje

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, jak również powoda cywilnego. Zapewnia pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, udział w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe, czy przedterminowe zwolnienie).

Osoby, którym grozi postawienie, bądź już postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa powinny niezwłocznie zadbać o profesjonalnego obrońcę. Wsparcie tego rodzaju powinno być świadczone niezwłocznie – należy bowiem pamiętać, iż nieznajomość prawa szkodzi. Z doświadczenia wynika, że często zdarza się, iż na etapie stawiania zarzutów, podejrzani pogrążają się, próbując udowadniać swoją niewinność bez adwokata i tym samym wyrządzają sobie nieodwracalne szkody.

Ponadto Kancelaria prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawnokarnych i karnoskarbowych aspektów działalności gospodarczej.

Zakres usług

 • wykroczenia
 • przestępstwa
 • zatrzymania
 • aresztowania
 • oskarżenia

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego. Jest to dziedzina wymagająca największego doświadczenia i dająca duże pole do wykorzystania niestandardowych rozwiązań. Zakres prawa cywilnego pozostawia często dużą dowolność interpretacji przepisów, dlatego szczególnie tutaj dobry prawnik przeważa o zwycięstwie bądź porażce w sądzie.

Zakres usług

PRAWO RZECZOWE

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o eksmisję

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów

Kancelaria oferuje pomoc pacjentom w zakresie uzyskania odszkodowań za błędy lekarskie, prowadzi sprawy karne lekarzy, doradza w zakresie wdrażania procedur minimalizujących ryzyko związane z wykonywaniem zawodu lekarza oraz zapewnia kompleksową i doraźną obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej.

Za błędy w sztuce medycznej, zaniedbanie lub błędną diagnozę placówki medycznej można wystąpić o odszkodowanie. Z roszczeniem odszkodowawczym występuje się wówczas do Ubezpieczyciela, związanego zawartą polisą OC z placówką zdrowia. Obowiązek posiadania takiej polisy nakłada umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fakt błędu medycznego należy dobrze udokumentować. Osoby poszkodowane powinny pozyskać kompletną i szczegółową dokumentację medyczną. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji medycznej na etapie leczenia. Pamiętać trzeba także o skutkach i konsekwencjach zdarzenia, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na kwotę odszkodowania

Zakres usług

 • obsługa prawna Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • obrona lekarzy
 • błędy medyczne

Kancelaria oferuje usługi w zakresie prawa własności intelektualnej i publikowanej na stronach internetowych. Prawo do nazw domen internetowych – zarówno w zakresie odzyskania nazwy domeny internetowej, jak i jej zachowania. Spory transakcyjne np. na platformach sprzedaży takich jak Allegro – wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji z tzw. oczywistym błędem.

Zakres usług

Prawo autorskie

 • własność intelektualna i przemysłowa
 • prawo autorskie
 • nieuczciwa konkurencja

Prawo Internetowe

 • domeny
 • aukcje
 • spory transakcyjne
 • e-commerce

Kancelaria zapewnia pomoc w sprawach rodzinnych, takich jak rozwód, separacja, o alimenty, ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego. Prowadzi doradztwo w zakresie małżeńskich umów majątkowych (tzw. intercyzy). Zajmuje się również regulacją stosunków między rodzicami a dziećmi, podziałem, rozliczeniem nakładów, odpowiedzialnością małżonka za długi współmałżonka.

Sprawy rodzinne pomiędzy małżonkami, krewnym należą do niezwykle delikatnych spraw, ponieważ w grę wchodzą emocje, które niejednokrotnie przesłaniają obraz sprawy i tym samym utrudniają jej załatwienie. Profesjonaliści rozumieją to i dbają o należyte załatwianie takich spraw, służąc pomocą w zakresie mediacji i reprezentacji w sądach. Wiele spraw rodzinnych np. darowizny, spadki, testamenty, przyjęcie lub odrzucenie spadku wymaga profesjonalnego prowadzenia.

Zakres usług

 • rozwody
 • separacja
 • rozliczenia majątkowe małżonków
 • podział majątku wspólnego
 • doradztwo w zakresie umów małżeńskich
 • alimenty
 • ustalenie ojcostwa
 • regulacja stosunków między rodzicami i dziećmi
 • odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka
 • testamenty
 • spadki i darowizny
 • rozliczenie nakładów

Kancelaria prowadzi sprawy o odzyskanie należnego odszkodowania na terenie całego kraju i Unii Europejskiej. Świadczy pomoc na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Zaniżanie wartości szkody przez firmy ubezpieczeniowe to niestety częsta praktyka – przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu osób zawodowo zajmujących się takimi zagadnieniami wiele takich spraw udaje się załatwić w drodze pozasądowych ugód.

Kancelaria prowadzi sprawy o odzyskanie należnego odszkodowania na terenie całego kraju i Unii Europejskiej. Świadczy pomoc na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Zakres usług

Odszkodowania majątkowe

 • odzyskiwanie należności
 • pomoc prawna dla firm i osób zadłużonych
 • kredyty bankowe

Odszkodowania niemajątkowe

 • odzyskiwanie należności
 • pomoc prawna dla firm i osób zadłużonych
 • kredyty bankowe

Kancelaria zapewnia odzyskiwanie indywidualnych należności oraz szybką i skuteczną windykację masowych portfeli wierzytelności. Oferuje również bieżącą obsługę nieograniczonej liczby spraw i prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym prawem.

W odzyskaniu należności kluczowe jest rozpoznanie sytuacji majątkowej dłużnika przez podjęcie działań prewencyjnych – zabezpieczenie majątku poprzez wpisy hipotek, zastawów rejestrowych i szereg innych zabezpieczeń wierzytelności, ewentualnie po wyzbyciu się przezeń majątku – wniesienie skargi pauliańskiej.

Większość trudnych spraw można załatwić polubownie na drodze pozasądowej. Wymaga to jednak zaangażowania z obu stron konfliktu: zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Kancelaria w tym zakresie zapewnia pomoc mediacyjną osobom fizycznym, przedsiębiorcom i instytucjom.

Również w windykacji bankowej wiele spraw można załatwić w drodze negocjacji i poprzez podpisanie ugody, ale ważny jest czas działania, doświadczenie i profesjonalizm.

Kancelaria pomogła wielu klientom w odzyskaniu należności, a ponadto wspomaga dłużników w odzyskaniu dobrego imienia w negocjacjach z bankami, a także w odzyskaniu wiarygodnej historii w BIK.

Zakres usług

 • odzyskiwanie należności
 • pomoc prawna dla firm i osób zadłużonych
 • kredyty bankowe